• Home
 • About ISN
 • ISN Membership
 • Awards
 • Training
 • ISN Election 2021
 • ISN Re-Election 2015
 • Research
 • Publications
 • Oral Presentation
 • Privacy Policy
 • FISN Nomination Form
 • Dialysis Directory
 • ISNCON
 • List Of Past Presidents Of ISN

  Home > About ISN  
  Presidents                              Year of Tenure
   
  Dr. M.M. Rajapurkar                          2018 - 2019
  Dr. Chakko K Jacob                           2017 - 2018
  Dr. Vijay Kher                                    2016 - 2017
  Dr. Pradeep Deshpande                      2015 - 2016
  Dr. P.P. Varma                                    2014 - 2015
  Dr. D.K. Pahari                                   2013 - 2014
  Dr. R.K. Sharma                                 2012 - 2013
  Dr. Jai Prakash                                    2011 - 2012
  Dr. Ravi Raju                                      2010 - 2011
  Dr. Amit Gupta                                   2009 - 2010
  Dr. R.N. Sahoo                                   2008 - 2009
  Dr. D.S. Rana                                      2007 - 2008
  Dr. Anuradha                                      2006 - 2007
  Dr. S.C. Dash                                      2005 - 2006
  Dr. Ashok Kirpalani                            2004 - 2005
  Dr. S.C. Tiwari                                    2003 - 2004
  Dr. Kasi R. Visveswaran                    2002 - 2003
  Dr. (Mrs) Nandita Chaudhary             2001 - 2002
  Dr I B Sinha                                        2000 - 2001
  Dr S K Pareek                                     1999 - 2000
  Dr Brig. Yashpal                                 1998 - 1999
  Dr Vinay Sakhuja                               1997 - 1998
  Dr S N A Rizvi                                   1996 - 1997
  Dr (Mrs) K P Mehta                            1995 - 1996
  Dr B K Sharma                                   1994 - 1995 
  Dr A Gopal Kishan                             1993 - 1994
  Dr A C Mahakur                                 1992 - 1993
  Dr J C M Shastri                                 1991 - 1992
  Dr K S Chugh                                     1990 - 1991
  Dr R N Srivastava                               1989 - 1990
  Dr K S Chugh                                     1987 - 1989
  Dr G C Das                                         1986 - 1987
  Dr M Thomas Mathew                       1985 - 1986
  Dr M S Amaresan                               1983 - 1985
  Dr K V Johny                                     1981 - 1983
  Dr H L Trivedi                                    1980 - 1981
  Dr K K Malhotra                                 1978 - 1980
  Dr Vidhya Acharya                             1975 - 1977
  Dr C Prakash                                      1974 - 1976
  Late Dr P Koshy                                 1971 - 1974