List Of Past Presidents Of ISN

Home > About ISN  
Presidents                              Year of Tenure
 
Dr. M.M. Rajapurkar                          2018 - 2019
Dr. Chakko K Jacob                           2017 - 2018
Dr. Vijay Kher                                    2016 - 2017
Dr. Pradeep Deshpande                      2015 - 2016
Dr. P.P. Varma                                    2014 - 2015
Dr. D.K. Pahari                                   2013 - 2014
Dr. R.K. Sharma                                 2012 - 2013
Dr. Jai Prakash                                    2011 - 2012
Dr. Ravi Raju                                      2010 - 2011
Dr. Amit Gupta                                   2009 - 2010
Dr. R.N. Sahoo                                   2008 - 2009
Dr. D.S. Rana                                      2007 - 2008
Dr. Anuradha                                      2006 - 2007
Dr. S.C. Dash                                      2005 - 2006
Dr. Ashok Kirpalani                            2004 - 2005
Dr. S.C. Tiwari                                    2003 - 2004
Dr. Kasi R. Visveswaran                    2002 - 2003
Dr. (Mrs) Nandita Chaudhary             2001 - 2002
Dr I B Sinha                                        2000 - 2001
Dr S K Pareek                                     1999 - 2000
Dr Brig. Yashpal                                 1998 - 1999
Dr Vinay Sakhuja                               1997 - 1998
Dr S N A Rizvi                                   1996 - 1997
Dr (Mrs) K P Mehta                            1995 - 1996
Dr B K Sharma                                   1994 - 1995 
Dr A Gopal Kishan                             1993 - 1994
Dr A C Mahakur                                 1992 - 1993
Dr J C M Shastri                                 1991 - 1992
Dr K S Chugh                                     1990 - 1991
Dr R N Srivastava                               1989 - 1990
Dr K S Chugh                                     1987 - 1989
Dr G C Das                                         1986 - 1987
Dr M Thomas Mathew                       1985 - 1986
Dr M S Amaresan                               1983 - 1985
Dr K V Johny                                     1981 - 1983
Dr H L Trivedi                                    1980 - 1981
Dr K K Malhotra                                 1978 - 1980
Dr Vidhya Acharya                             1975 - 1977
Dr C Prakash                                      1974 - 1976
Late Dr P Koshy                                 1971 - 1974