Past Office Bearers

Home > About ISN  

Past Presidents

 Secretaries

 

Founding Members of ISN

   
Dr. K.S. Chugh   (Chandigarh)
Dr. P. Koshy   (Vellore)
Dr. C. Prakash   (Rohtak)
Dr. P. Raghvan   (Bombay)
Dr. H. Vaishnava   (New Delhi)
Dr. S P S Teotia   (Lucknow)
Dr. P.D. Gulati   (New Delhi)
Dr. Thomas Kuruvilla   (Tiruvalla, Kerala)
Dr. P.K. Wahal   (Agra)
Dr. K.V. Krishna Das   (Trivandrum)

Past Presidents

   
Presidents   Year of Tenure

Dr. Vijay Kher

 

2016-2017

Dr. Pradeep Deshpande

 

2015-2016

Dr. Prem P Varma

 

2014-2015

Dr. Dilip K Pahari

 

2013-2014

Dr. Raj K Sharma

 

2012-2013

Dr. Jai Prakash

 

2011-2012

Dr. Ravi Raju

 

2010-2011

Dr. Amit Gupta

 

2009-2010

Dr. R.N. Sahoo

 

2008–2009

Dr. D.S. Rana

 

2007–2008

Dr. Anuradha

 

2006–2007

Dr. SD Dash

 

2005–2006

Dr. Ashok Kirpalani

 

2004–2005

Dr. SC Tiwari

 

2003–2004

Dr. Kasi R Visveswaran

 

2002–2003

Dr. (Mrs) Nandita Chaudhary

 

2001–2002

Dr. IB Sinha

 

2000–2001

Dr. SK Pareek

 

1999–2000

Dr. Brig Yashpal

 

1998–1999

Dr. Vinay Sakhuja

 

1997–1998

Dr. SNA Rizvi

 

1996–1997

Dr. (Mrs) KP Mehta

 

1995–1996

Dr. BK Sharma

 

1994–1995

Dr. A Gopal Kishan

 

1993–1994

Dr. AC Mahakur

 

1992–1993

Dr. JCM Shastri

 

1991–1992

Dr. KS Chugh

 

1990–1991

Dr. RN Srivastava

 

1989–1990

Dr. KS Chugh

 

1987–1989

Dr. GC Das

 

1986–1987

Dr. M Thomas Mathew

 

1985–1986

Dr. MS Amaresan

 

1983–1985

Dr. KV Johny

 

1981–1983

Dr. HL Trivedi

 

1980–1981

Dr. KK Malhotra

 

1978–1980

Dr. Vidya Acharya

 

1975–1977

Dr. C Prakash

 

1974–1976

(Late) Dr. P Koshy

 

1971–1974

 

Secretaries

   
Hony. Secretaries   Year of Tenure

Dr. Narayan Prasad

 

2016-

Dr. Vivekanand Jha

 

2010-2015

Dr. RK Sharma

 

2004–2009

Dr. DS Rana

 

1997–2003

Dr. Vinay Sakhuja

 

1994–1997

Dr. BK Sharma

 

1983–1994

Dr. KS Chugh

 

1970–1983