Oration Awardees

Home > Awards  

DR. K.S. CHUGH AWARD ORATION

Year

 

Name of Awardee

2000  

Dr. Ramesh Khanna, USA

2001  

----

2002  

Dr. Brian J.G. Pereira, USA

2004  

Dr. M. Suthanthiran, USA

2005  

Dr. R.L. Mehta, USA

2006  

Dr. T.K.S. Rao, USA

2007  

Dr. V.K. Bansal, USA

2008  

Dr. Sundaram Hariharan, USA

2009  

Dr. Sudhir Shah USA

2010  

Dr. Anupam Agarwal, USA

2011  

Dr. Ajay K Singh, USA

2012  

Dr. BS Kasinath

2013  

Dr. Ravi Thadhani, USA 

2014  

Dr. Adibul Hasan Rizvi, Karachi, Pakistan

2015  

Dr. Pravir Roy Chaudhary, USA

2016  

Dr. Madhukar Mishra, USA